Du er nå i et test system, dette er ikke produksjonssystemet.

Endringslogg

Endringsloggen gir oversikt over endringer i MAKS som eksempelvis nye og reviderte rutiner, endringer oppgavetekster, ny eller endret funksjonalitet o.l.


Følgende nye MAKS-rutiner er innført:

 • 10-01 Foretakets ansvar og funksjon
 • 40-01 Ansvarslig prosjekterendes kvalitetssikring
 • 40-02 Ansvarslig søkers kvalitetssikring
 • 40-03 Ansvarslig kontrollerendes kvalitetssikring

Følgende MAKS-rutiner er revidert:

 • 10-012 Beskrivelse av foretakets KS-system, revidert innhold
 • 12-01 Dokumenthåndtering, revidert innhold, nytt navn, slått sammen med 12-02, 12-05, 42-02
 • 13-01 Bedriftens informasjonssystem, revidert innhold
 • 14-01 Bedriftens organisasjon og kompetanse, revidert innhold, nytt navn, slått sammen med 11-011
 • 14-011 Kompetansematrise, revidert innhold, slått sammen med 11-011
 • 18-01 Behandle avvik og korrigerende tiltak, revidert innhold
 • 18-011 Skjema for avviksmelding, , revidert innhold
 • 18-02 Gjennomgang og oppdatering av kvalitetssikringssystemet, revidert innhold, nytt navn
 • 18-025 Revisjonserklæring, revidert innhold, nytt nummer, tidlgiere 10-011
 • 28-03 Engasjere underkonsulent, revidert innhold

Følgende MAKS-rutiner er blitt flyttet til ny mapp Utgått:

 • 00-02 Endringer fra forrige oppgave, erstattes av endringsloggen
 • 00-03 Brukerveiledning, erstattes i annen form, ved behov
 • 00-07 Systemkrav i SAK10, inngår rutiner som svarer på SAK10
 • 00-10 Ordliste, utgår foreløpig, aktiveres igjen ved behov
 • 10-011 Revisjonserklæring, erstattes av tilsvarende rutine med nytt nummer 18-025
 • 11-011 Organisasjonsplan med funksjons- og ansvarsområder, inngår i 14-01 og 14-011
 • 12-01 Behandle post/ dokumenter, erstattes av tilsvarende rutine med nytt navn 
 • 12-02 Behandle utgående post, inngår i 12-01
 • 12-03 Møtestruktur for prosjekteringsoppdrag
 • 12-031 Møteopplegg for gjennomgåelse av bedriftens prosjekter
 • 12-032 (UTGÅTT) Mal for møtereferat
 • 12-05 Arkivering i fjernarkiv, inngår i 12-01
 • 13-011 Bedriftens bibliotek/informasjonssystem, inngår i 13-01
 • 14-01 Klarlegge opplæringsbehov og organisere kompetanseutvikling, erstattes av tilsvarende rutine med nytt navn
 • 18-02 Interne kvalitetsrevisjoner, erstattes av tilsvarende rutine med nytt navn
 • 28-02 Inngå internavtale for prosjekteringsgruppe, se 542-01 Internavtale for prosjekteringsgruppe med solidaransvar, forslag
 • 31-012 Oppgave over foretak og ansvarsområder, adresser m.v.
 • 31-02 Registrere oppdrag, se 541-02 Oppdragsbekreftelse, forslag
 • 41-021 Referat fra intern prosjekteringsgruppe
 • 41-041 Grensesnittmatrise utførelse
 • 42-02 Distribuere prosjektdokumenter, inngår i 12-01
 • 42-011 Mottakslogg tegninger
 • 43-08 Krav til tegningsmateriale ved søknad om tillatelse til tiltak, erstattes av digital sjekkliste
 • 46-02 Fremdriftsplan for prosjektering
 • 52-01 Leverandørprosjektering: forberede anskaffelse av fabrikkprod. elementer
 • 52-010 Leverandørprosjektering: Sjekkliste for forberedelse og tilbudsforespørsel
 • 52-011 Leverandørprosjektering: Sjekkliste for evaluering av tilbud
 • 52-012 Leverandørprosjektering: Sjekkliste for kontroll og oppfølging av produksjon
 • 62-03 Oppfølging av byggeplassen 
 • 62-030 Sjekkliste Aktiviteter i utførelsesfaseng
 • 62-031 Sjekkliste Grunnarbeider- fundamenter og kjeller
 • 62-032 Sjekkliste Råbygg: Bærende dekke, vegger og konstruksjoner
 • 62-033 Sjekkliste Tett bygg: Innhyllingsflater, yttervegger og tak
 • 62-034 Sjekkliste Innvendige arbeider, tekniske installasjoner og utstyr
 • 78-01 Overtagelsesforretning
 • 78-011 Protokoll fra overtagelsesforretning
 • 78-012 Befaringsrapport
 • 78-02 Sluttdokumentasjon – Utarbeiding og oppbevaring
 • 78-021 Sjekkliste sluttdokumentasjon: Tilleggsytelser
 • 90-011 Sjekkliste: Arbeidsgrunnlag for kontrollforetak
 • 90-012 Sjekkliste: Innledning til kontrolloppdrag
 • 90-014 Sjekkliste: Kontroll ved søknad om rammetillatelse 
 • 90-015 Sjekkliste: Kontroll ved søknad om Igangsettingstillatelse
 • 90-016 Sjekkliste: Kontroll ved søknad om midlertidig brukstillatelse
 • 90-017 Sjekkliste: Kontroll ved søknad om ferdigattest
 • 92-011 Sjekkliste PRL: Skisse og forprosjekt
 • 92-013 Sjekkliste PRL: Detaljprosjekt
 • 92-015 Sjekkliste PRL: Utførelse, avslutning, overtakelse
 • 92-02 Overordnet ansvar for prosjektering 

Utgåtte rutiner oppdateres ikke, men er tilgjengelig i dagens versjon. 

TEK17 §15-8, nytt første ledd:

Dagens forskriftstekst:
(1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

endres til:
(1) Løsninger for infiltrasjon, fordrøyning og avledning av overvann skal til sammen dimensjoneres for nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall, så langt ikke annet er bestemt i arealplan.'

For endringen i §15-8 første ledd gjelder det en overgangsordning fram 1.1.2025. 

TEK17 §15-8, nytt annet ledd: 

Dagens forskriftstekst:
(2) Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

endres til:
(2) Drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt. Avledning av drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

For endringen i §15-8 annet ledd gjelder ingen overgangsordning.  

43-021 Myndighetskravliste og prosjekteringsunderlag er oppdatert.

I perioden 01.09.22 til 01.07.23 der det prosjekteres etter TEK17 før 01.07.22, i henhold til overgangsordningen frem til 01.07.23, vil likevel endringene fra 01.09.22 i §7-3 og §7-4 gjelde. 

§ 7-3. Sikkerhet mot skred 

Forskriftsendring i første ledd, inkl. veiledning. Første ledd gjelder nå bare for bygninger som er avgjørende for nasjonal eller regional beredskap og krisehåndtering, og ikke for eksempel virksomheter etter storulykkeforskriften.

Det er i tillegg gjort en mindre endring i veiledningen til tredje ledd som følge av den samme forskriftsendringen.

§ 7-4. Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge

Forskriftsendring i første ledd, inkl. veiledning. Det er blant annet gjort endringer i omtalen av § 7-3 første ledd siden denne også er endret. Veiledningen til første ledd bokstav b er tilpasset forskriftsendringen om periodisk overvåking. I tillegg er det tatt inn veiledning til nytt tredje ledd. 

Når det opprettes nye myndighetskravslister er det ikke lenger mulig å velge TEK-versjon.

TEK10 kan ikke brukes i nye prosjekter.

Valg av TEK før eller etter 01.07.22 skje automatisk ved valg av kvalietetsplan. 

SAK10 og TEK17 ble endret 01.07.22. Endringene har en overgangsordning på ett år.

Ny 43-021 Myndighetskravsliste og prosjekteringsunderlag finnes nå i to versjoner.  Disse er tilknyttet hver sin mal for kvalitetsplan.

Arkitektbedriftenes kvalitetsplan ( TEK/SAK til 01.07.22) er basert på SAK10 gjeldende før 01.07.22 ,og tilknyttet Myndighteskravslisten basert på TEK17 gjeldende før 01.07.22.

Arkitektbedriftenes kvalitetsplan ( TEK/SAK fra 01.07.22) er basert på SAK10 gjeldende fra 01.07.22 ,og tilknyttet Myndighteskravslisten basert på TEK17 gjeldende fra 01.07.22.

 

Endringen påvirker ikke avsluttede eller påbegynte kvalitetsplaner og myndighetskravslister, eller bedriftsmaler basert på elde kvcalitetsplaner.

SAK10 og TEK17 ble endret 01.07.22. Endringene har en overgangsordning på ett år.

Kvalitetsplanen finnes nå i to versjoner:

Arkitektbedriftenes kvalitetsplan ( TEK/SAK til 01.07.22) basert på SAK10 gjeldende før 01.07.22 ,og tilknyttet Myndighteskravslisten basert på TEK17 gjeldende før 01.07.22.

Arkitektbedriftenes kvalitetsplan ( TEK/SAK fra 01.07.22) basert på SAK10 gjeldende fra 01.07.22 ,og tilknyttet Myndighteskravslisten basert på TEK17 gjeldende fra 01.07.22.

 

Endringen påvirker ikke avsluttede eller påbegynte kvalitetsplaner og myndighetskravslister, eller bedriftsmaler basert på elde kvcalitetsplaner.

 

 

Den gamle malen for kvalitetsplaner med navn Arkitektbedriftene i Norge er utdatert og ikke lenger tilgjengelig som valg for nye kvalitetsplaner. 

Rutine 10-012 Beskrivelse av bedriftens system er blitt oppdatert. 
Beskrivelsen skal forklare hvordan KS-systemet er bygd opp, brukes og vedlikeholdes.

 

§12-13-3 Dør, port og lignende (tilgjengelig boenhet) er fjernet fra TEK-fiter, da kravet er relevant for prosjekter med universell utforming. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft for kvalitetsplaner som allerede har brukt filterfunksjonen. 

Sjekklistene er oppdatert i forbindelse med ny kvalitetsplan Arkitekbedriftenes kvalitetsplan 2022 og er lenket til denne. Nye sjekklister har (2022) bak navnet.

I den ugående kvalitetsplanen Arkitektbedriftene i Norge er det lenket til sjekklistene fra 2017. Ønsker man å bruke de nye sjekklistene i en eldre kvalitetsplan må disse legges til selv. 

 

 

Den nye kvalitetsplanen bygger på den eksisterende kvalitetsplanen, men ny organisering av oppgavene, færre faser og bedret funksjonalitet vil gjøre den enklere i bruk.   

Funksjonalitet og grafisk uttrykk er vesentlig forbedret.

Den nye kvalitetsplanen vil ha et tydeligere skille mellom prosjektstyring og byggesak og prosjektering.

Videre er fasene i byggesaken slått sammen til de tre milepeler rammetillatelse, igangsettingstillatelse og midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Innholdet, skjemaer og hjelpemidlene i alle oppgavene er gjennomgått, og det er også gjort en del grafiske endringer som skal gjøre kvalitetsplanen enklere å holde oversikt over, og jobbe med.

Allerede opprettede kvalitetsplaner påvirkes ikke, og pågående prosjekter kan fullføres, men den gamle kvalitetsplanen vil fremover ikke bli oppdatert.

Bedriftsinterne maler beholder den kvalitetsplans-malen de er opprettet fra. 

Funksjonen Opprett ny kvalitetsplan er flyttet inn under fanen Bedriftens kvalitetsplaner.

Funksjonen Sammendrag er nå plassert som egen knapp øverst på siden inne i kvalitetsplanen. 

 

43-022 viste tidligere kun en liste med forutsetninger. Nå er rutinen editerbar og word filen er lagt ved.

MAKS-rutine 12-01 Behandle post/dokumenter og 12-04 Arkivering er blitt revidert. 

Revisjonen innebærer at tidligere rutiner 12-01 og 12-02 er blitt slått sammen. Tidligere rutine 12-02 ligger fortsatt i systemet som utgått. 

Tilsvarende gjelder for rutiner 12-04 og 12-05. 12-05 er merket med utgått. 

 • Topp meny er flyttet til bunnen av siden
 • En overskrift ble ikke med i PDF eksport
 • Fiks på søk i MAKS rutine
 • Små design endringer

§12-13(1) hadde en tekst som ikke samsvarte med lovteksten. Teksten ble rettet til: Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke, og skal utformes slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr.

Det er lagt til tre nye rutiner for å sikre samsvar mellom MAKS og ISO-standardene 9001 Kvalitetsledelse og 14001 Miljøledelse.  Disse er:

10-013 Ledelsens gjennomgåelse ISO 9001

10-014 Ledelsens gjennomgåelse ISO 14001

10-015 Risikomatrise interesseparter krav og muligheter (gjelder for både 9001 og 14001)

 

Se også rutinelisten i MAKS for samsvarsmatrise mellom MAKS og ISO.

Innholdslisten i MAKS som du finner under fanen MAKS-rutiner, er oppdatert med kolonner som viser hvilke MAKS-rutiner som bidrar til oppfyllelse av krav i de to ISO-standardene 9001 om kvalitetsledelse og 14001 om miljøledelse. Det er også mulig å sortere på disse kolonnene ved bruk av filteret øverst på siden.

Det er gjort endringer i oppgavene knyttet til SAK10 §12-3 d), at tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjekteringen utløser behov for nødvendige sikringstiltak, jf. plan- og bygningslovens § 28-2, samt foreta slik prosjektering. 

Henvisninger til SHA og HMS er fjernet fra oppgaveteksten da sikkerhet og sikringstiltak under utførelse og i drift knyttet til arbeidplasser følger av Byggherreforskriften og Arbeidsmiljøloven, og ikke av SAK. 

Skjemaer til utfylling knyttet til SHA er merket som ikke lenger aktuelle for ivaretagelse av oppgaven. Hjelpemidler som ikke er relevante er fjernet. 

Revidert dato november 2017:

48-011 Sjekkliste alle tegningstyper
48-012 Sjekkliste tegningsteknisk kontroll ved rammesøknad
48-013 Sjekkliste planer
48-014 Sjekkliste snitt
48-015 Sjekkliste fasader
48-016 Sjekkliste skjemaer
48-017 Sjekkliste detaljer
48-020 Sjekkliste BIM
48-021 Sjekkliste energi
48-023 Sjekkliste bad og våtrom
48-024 Sjekkliste bygningsfysikk
48-025 Sjekkliste brann
48-028 Sjekkliste tverrfaglig oppfølgingsplan TEK

Listen oppdateres fortløpende etterhvert som rutiner gjennomarbeides og revideres.

Følgende rutinene har ny revidert dato 28.9.2017:

11-011 Organisasjonsplan med funksjons- og ansvarsområder
11-012 Stillingsbeskrivelse Daglig leder

Følgende rutinene har ny revidert dato 30.4.2017:

13-011 Bedriftens bibliotek / informasjonssystem
18-011 Skjema for avviksmelding
18-02 Interne kvalitetsrevisjoner
18-021 Varsel om kvalitetsrevisjon
18-023 Rapport fra intern kvalitetsrevisjon
18-024 Merknad ved revisjon (avvik)

Den 1. juli 2017 trådte ny teknisk forskrift, TEK17, i kraft. Frem til 1. januar 2019 kan tiltakshaver likevel velge å legge TEK10 til grunn for sitt tiltak. I så fall  dette angis i søknad om tillatelse for tiltak. Gjøres ikke dette vil TEK17 bli lagt fullt ut til grunn for tiltaket. MAKS er ikke oppdatert med TEK17 ennå. Dersom du skal forholde deg til TEK17, må du sørge for å tilpasse 43-021, 41-031, sjekklister selv. Dette vil også gjelde lenker (hjelpemidler) i kvalitetsplanen som nå henviser til TEK10. 

TEK17 § 17-2. Overgangsbestemmelser
(1) For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge denne forskriften eller bestemmelsene i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk. Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak. 

Se hele overgangsbestemmelsen her https://lovdata.no/forskrift/2017-06-19-840/§17-2
Hele TEK17 kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840 

Se all informasjon om mijløledelsessystem på vår temaside

I kvalitetsplanen har vi gjort en oppdatering:

Oppgave under 1.4 Søknad om rammetillatelse --> PRO --> 4. Levere erklæring om ansvarsrett til ansvarlig søker osv. (iht til SAK10  §12-3. f), h))

Her vi lagt inn 41-022 (Prosjektorganisasjon internt) som et skjema til utfylling.

Dersom du allerede har satt oppgave som utført, så vil ikke status endres, selv om du nå vil ha et skjema som ikke har status utført. Ta kontakt med Arkitektbedriftene dersom du er usikker på dette.

Klikk her for å komme til rutinen blant MAKS-rutinene. 48-020 Sjekkliste BIM

I kvalitetsplanen så benyttes denne rutinen som et skjema til utfylling til oppgaver under 2.1 Detaljprosjekt og 3.1 Oppfølging i utførelsesfasen (PRO)

Ordlisten er oppdatert, strukturert og gjort allment tilgjengelig på http://www.maks10.no/begrepsliste

Sjekklisten er revidert i henhold til siste versjon av TEK10. Det har blitt gjort noen forenklinger i wordversjonen ved å ta bort feltet for tegneteknisk kontroll på toppen av siden, samt matrise for versjonshåndtering i bunn. 

Klikk her for å gå til MAKS-rutinen

Den første oppgaven i kapittel 3.1 Ansvarlig søker er endret til "Påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall". Dette er identisk tekst som i saksforskriften §12-2. e).

Den forrige oppgaveteksten kunne tolkes som om at dette var noe ansvarlig søker selv skulle utføre i denne fasen, men ansvarlig søker skal altså påse at det er noen som er ansvarlige for dette.

Alle blankettene som brukes som hjelpemidler inne på oppgaver i kvalitetsplanen er nå oppdatert med siste versjon, altså den som gjelder fra 1.1.2016.

OBS! Blankettene er foreløpig bare i utskriftsformat, men blir også tilgjengelige som utfyllbare pdfer, så snart det er publisert fra DiBK.


Tabellen under (oversikt over endringer) er hentet fra DiBKs nettsider:
(http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/reviderte-byggesaksblanketter-fra-nyttar/)

Endrede blanketter

Blankett 5181 "Søknad om ansvarsrett", har nå blitt byttet ut med Blankett 5181 "Erklæring om ansvarsrett". Blanketten ligger som hjelpemiddel under flere av oppgavene for ansvarlig søker, i kvalitetsplanen.

Oppgavetekstene som viser til SAK10 §12-2 har flere steder blitt oppdatert slik at det kommer fram at man skal erklære ansvarsrett, ikke søke om ansvarsrett. På bildet under ser du et eksempel på hvordan teksten har blitt oppdatert:

Oppgavetekst SAK10 12-2

 

Her kan du lese mer om endringer på DiBKs nettside

 

 

MAKS-rutine 48-021 er oppdatert med de nye paragrafene. Begge versjonene ligger tilgjengelig, siden det er en overgangsperiode på et år hvor det er mulig å velge mellom å bruke tidligere eller nytt regelverk. Les mer og finn ny MAKS-rutine her

Under Ansvarlig Søker, detaljprosjektfasen, var det henvist til SAK10 §12-2. j).

Dette er ikke riktig for SØK-rollen, og oppgaven har blitt endret til SAK10 §12-2. i) Påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, og kontrollerklæring fra kontrollerende for prosjektering og utførelse

 

 

 

Vi har 03.09.2015 besluttet å ta bort de første 6 oppgavene under 1.3 Skisse- forprosjekt, Ansvarlig Prosjekterende. Oppgavene som ble fjernet henviste til kapittel 10 i SAK10. Dette kapittelet handler om "Krav til foretakets system", og er ikke relevant i forhold til rollen Ansvarlig prosjekterende.

Disse oppgavene har derfor også blitt fjernet fra alle kvalitetsplaner. Vi ser at svært få hadde gjort tilpasninger for disse oppgavene (ikke så rart, siden de ikke var relevante for rollen). Men dersom du allikevel skulle ha behov for å få fram det du eventuelt har lagt inn av kommentar eller fil, så har vi tatt vare på det for deg. Men du må ta kontakt med helene@arkitektbedriftene.no for å få det ut.

 

Her ser du en oversikt over hvilke oppgaver det gjelder.

Tekstene er oppdatert i følgende paragrafer:

§ 12-3 Krav om heis i byggverk

§ 12-15 Dør, port mv

§12-21 Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv. er det gjort enkelte presiseringer

§§ 15-11 til 15-15 er teksten omstrukturert og det er gjort endringer i innholdet

Les mer hos DIBK her

Oppgavene for alle roller i alle faser har blitt gjennomgått. Noen nye hjelpemidler har blitt lagt til, og samtlige oppgaver har fått lenke til forskrift eller lovkrav som oppgaveteksten er hentet fra (SAK10 eller Lovdata).

Her er et eksempel på oppgaver for ansvarlig prosjekterende (PRO) i skisse-forprosjektfasen.

PRO

Følgende krav er oppdatert i MAKS-rutine 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag. Endringene i MAKS10 gjelder kun denne rutinen.

 • Krav om tilgjengelig boenhet § 12-2 første ledd
 • Uteareal med krav om universell utforming §8-2 første ledd, bokstav b
 • Gangatkomst til byggverk § 8-6 første ledd
 • Utgang fra branncelle §11-13 tredje ledd
 • Dør port mv §12-15 tredje ledd bokstav b
 • Dør port mv §12-15 fjerde ledd
 • Dør port mv §12-15 tredje ledd, bokstav e
 • Rekkverk §12-17 annet og tredje ledd
 • Rampe §12-18 annet ledd
 • Vindu og andre glassfelt §12-20 første ledd og bokstav a
 • Generelle krav til løfteinnretninger §15-11 første ledd (kun redaksjonell endring i henvisning)